HE 26/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
678/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
679/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
680/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
681/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki toiminimilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
682/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
683/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
684/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
685/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
686/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

3. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

4. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

5. Laki toiminimilain muuttamisesta

6. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

7. Laki patenttilain muuttamisesta

8. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

9. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sunila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 29/2006 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2006

Vastaus
EV 67/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot