Valtiopaivaasia HE 262/2014

HE 262/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
226/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
227/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
228/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
229/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
230/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vankeuslain 19 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
231/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
232/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

24.03.2015

Säädöskokoelma
233/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

2. Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

3. Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

6. Laki vankeuslain 19 luvun 4 §:n muuttamisesta

7. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

8. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Innanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/2014 vp
Valmistunut

29.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​