Valtiopaivaasia HE 265/2004

HE 265/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
104/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
105/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
106/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
107/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.12.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Yksikön päällikkö Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004 9
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/2006 vp
Valmistunut

17.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2006 vp
Valmistunut

19.04.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 28 §:n 1 momentin 2 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007