HE 293/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikosuhrimaksusta

Vahvistettu

22.05.2015

Säädöskokoelma
669/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Säädöskokoelma
670/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Säädöskokoelma
671/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Säädöskokoelma
672/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikosuhrimaksusta

2. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

4. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sarimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 32/2014 vp
Valmistunut

04.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 ja 6 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2015 Päättynyt PTK 165/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2015

Vastaus
EV 347/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin