HE 30/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
335/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2005 vp
Valmistunut

29.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.2005 Päättynyt PTK 51/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2005

Vastaus
EV 44/2005 vp