HE 306/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon 38 §:n, valtioneuvostosta annetun lain ja valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 38 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3) Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 38 §:n muuttamisesta

2) Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

3) Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5606

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 22/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 193/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 194/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 197/1994
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 12
Istuntopöytäkirjan sivu

7362

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 4, 5
Istuntopöytäkirjan sivu

7465

Huomautus

Ks LJL 8/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995