HE 31/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

(Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen 141 ja 142 artikla)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.2004

Voimaantulo

21.04.2004

Säädöskokoelma
267/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2004 vp
Valmistunut

26.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2004 Päättynyt PTK 34/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2004 Päättynyt PTK 37/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2004

Vastaus
EV 34/2004 vp