Valtiopaivaasia HE 31/2013

HE 31/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
478/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
479/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kielilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
480/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta

3. Laki kielilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Laajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2013 Pantu pöydälle PTK 35/2013 1 1
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2013 vp
Valmistunut

18.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2013 vp
Valmistunut

18.06.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 11/2013 vp
Valmistunut

04.06.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 10/2013 vp
Valmistunut

07.06.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2013 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2013 Päättynyt PTK 74/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.06.2013 Päättynyt PTK 75/2013 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 4 h §:n 1 momentista, 4 j §:stä, 42 §:n 2 momentista ja 44 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot