HE 319/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
180/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
181/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

2. Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Koivumäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/2014 vp
Valmistunut

22.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.01.2015 Päättynyt PTK 146/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin