HE 322/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muuttamisesta ja sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä laiksi kansaneläkelaitoksen hallintokustannusten enimmäismäärästä vuonna 1993

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1658/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1659/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelaitoksen hallintokustannusten enimmäismäärästä vuonna 1993

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3) Laki kansaneläkelaitoksen hallintokustannusten enimmäismäärästä vuonna 1993

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4839

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 45/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 174/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1992 Päättynyt PTK 176/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5261

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 185/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5521

Huomautus

Ahvenanmaalla lakeja sovelletaan 01.01.1996 lukien

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992