Valtiopaivaasia HE 33/2008

HE 33/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

15.05.2009

Säädöskokoelma
288/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

15.05.2009

Säädöskokoelma
289/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n muuttamisesta

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rasilainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2009 vp
Valmistunut

24.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että 1. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2008 vp
Valmistunut

09.12.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2009 Päättynyt PTK 31/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 1. lakiehdotus tulee käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä ja että 2. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset muutoksenhausta tuomarille annettuun varoitukseen otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.2009

​​​​