HE 34/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
365/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2013 vp
Valmistunut

25.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 30 ja 34 § muutettuina ja että lisätään uusi 55 §.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2013 Päättynyt PTK 47/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2013 Päättynyt PTK 50/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.05.2013

Vastaus
EV 56/2013 vp