Valtiopaivaasia HE 351/2014

HE 351/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
639/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
640/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
641/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
642/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
643/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
644/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
645/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
646/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
647/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
648/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
649/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
650/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
651/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
652/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
653/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa

2. Laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta

3. Laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta

4. Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

6. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

7. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

8. Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta

9. Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

10. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

11. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

13. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

14. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta

15. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.01.2015

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lumme

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.01.2015

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.2015 Päättynyt PTK 139/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 54/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2., 3. ja 5.-15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 71/2014 vp
Valmistunut

24.02.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin