Valtiopaivaasia HE 366/2014

HE 366/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Säädöskokoelma
822/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Säädöskokoelma
823/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Päätös

Hyväksytty

2. Pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin välisen taakanjakosopimuksen ehdoista

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

2. Pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin välisen taakanjakosopimuksen ehdoista

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.02.2015

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kuokkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 23/2014 vp
Valmistunut

27.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun pöytäkirjaan tehdyt muutokset sekä Euroopan unionin ja sen jäsenval tioiden sekä Islannin välillä tehdyn sopimuksen siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, paitsi 1 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Keskeytetty PTK 169/2014 27

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 10 54
Päätös

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan muutokset, sopimuksen ja ilmoituksen antamisen sekä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Pöytäkirjan muutosten, sopimuksen ja ilmoituksen antamisen ainoa käsittely ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2015

​​​​