HE 37/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
989/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
990/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
991/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
992/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

3. Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Inha

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/1999 vp
Valmistunut

29.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1999 Päättynyt PTK 64/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1999 Päättynyt PTK 68/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1999

Vastaus
EV 30/1999 vp