HE 37/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.10.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
858/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.2003 Päättynyt PTK 48/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2003 vp
Valmistunut

23.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2003 Päättynyt PTK 66/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2003 Päättynyt PTK 67/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.2003

Vastaus
EV 24/2003 vp