HE 37/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1338/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1339/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yliopistolain 9 §:n muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1340/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammattikorkeakoululain 26 a §:n muuttamisesta ja 26 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1341/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1342/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1343/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1344/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

3. Laki yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

6. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

7. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 81 b § muutettuna.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2011 vp
Valmistunut

08.11.2011

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 3/2011 vp
Valmistunut

19.10.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2011 Päättynyt PTK 75/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2011

Vastaus
EV 67/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin