HE 45/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
591/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
592/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Kiesiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2009 vp
Valmistunut

04.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2009 Päättynyt PTK 67/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2009

Vastaus
EV 85/2009 vp