Valtiopaivaasia HE 5/2006

HE 5/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
211/2006
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
212/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
213/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
214/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
215/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
216/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
217/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

3. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.02.2006

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2006 Päättynyt PTK 11/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/2006 vp
Valmistunut

10.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että muutettu 1. lakiehdotus hyväksytään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2006 vp
Valmistunut

03.03.2006

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2006 Keskeytetty PTK 24/2006 3
16.03.2006 Päättynyt PTK 25/2006 2 3-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2006 Keskeytetty PTK 26/2006 2
24.03.2006 Päättynyt PTK 29/2006 1 1
Päätös

Asian ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi ja hyväksyttiin, 2. - 7. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 §, 2.-7. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä lukuun ottamatta 1. lakiehdotusta, joka käsitellään perustuslain 73 §:ssä säädetyssä perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jollei valiokunnan sen 2 §:n 1 momentista ja 14 §:stä esittämiä valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia oteta asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 2 momentti, 2.-7. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2006