HE 52/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yleisestä asumistuesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
938/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
939/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yleisestä asumistuesta

2. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2014 Päättynyt PTK 87/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2014

Vastaus
EV 91/2014 vp