Valtiopaivaasia HE 53/2004

HE 53/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Suomen talousvyöhykkeestä

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1058/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1059/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1060/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1061/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vesilain 1 luvun 3 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1062/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1063/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1064/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1065/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1066/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1067/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1068/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1069/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1070/2004
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1071/2004
Päätös

Hyväksytty

15. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1072/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen talousvyöhykkeestä

2. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki merensuojelulain muuttamisesta

4. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

5. Laki vesilain 1 luvun 3 §:n ja 16 luvun 7 §:n muuttamisesta

6. Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta

7. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

8. Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki kalastuslain muuttamisesta

10. Laki rikoslain muuttamisesta

11. Laki metsästyslain muuttamisesta

12. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

13. Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

15. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 11/2004 vp
Valmistunut

28.09.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-8. lakiehdotus ja 12.-15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.ja 9.-11.lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 13/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 19/2004 vp
Valmistunut

04.06.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2004 Päättynyt PTK 101/2004 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2004 Päättynyt PTK 104/2004 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2004