Valtiopaivaasia HE 55/2005

HE 55/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

28.03.2006

Säädöskokoelma
534/2005
Sopimussarja
16/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

28.03.2006

Säädöskokoelma
535/2005
Sopimussarja
18/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

28.03.2006

Säädöskokoelma
536/2005
Sopimussarja
20/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen

Asetuksen voimaantulo

24.03.2006

Säädöskokoelma
189/2006
Sopimussarja
17/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuoden 1968 liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen

Asetuksen voimaantulo

24.03.2006

Säädöskokoelma
190/2006
Sopimussarja
19/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuonna 1968 tehtyä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta vuonna 1971 tehdyn täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen

Asetuksen voimaantulo

24.03.2006

Säädöskokoelma
191/2006
Sopimussarja
21/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen

2. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuoden 1968 liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen

3. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset vuonna 1968 tehtyä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta vuonna 1971 tehdyn täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Tarvainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.2005 Päättynyt PTK 49/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2005 vp
Valmistunut

17.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen ja liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen, siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen hyväksytyt muutokset ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2005 Päättynyt PTK 58/2005 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2005 Päättynyt PTK 60/2005 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2005