HE 55/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
212/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
213/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
214/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
215/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

3. Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2007 Päättynyt PTK 54/2007
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2008 vp
Valmistunut

12.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2008 Päättynyt PTK 9/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2008

Vastaus
EV 3/2008 vp