HE 59/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996 *)

Säädöskokoelma
583/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
584/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
585/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1742

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2434

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2748

Huomautus

*) Lain 52 a §:n 4 mom. ja 53 a §:n 4 mom. voimaantulosta

säädetään asetuksella

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 100/1996 vp