HE 64/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1164/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1165/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1166/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1167/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

3. Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Kerttula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2013 Päättynyt PTK 68/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2013 vp
Valmistunut

27.11.2013

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 14/2013 vp
Valmistunut

08.10.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2013 Keskeytetty PTK 129/2013
13.12.2013 Päättynyt PTK 130/2013 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 9,10
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 6 §:n 2 momentista, 35 §:n 4 momentista, 37 §:n 1 momentin 3 kohdasta ja 38 §:n 1 momentin 2 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

Vastaus
EV 223/2013 vp