HE 65/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki todistajansuojeluohjelmasta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
88/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
89/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
90/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
91/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
92/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki todistajansuojeluohjelmasta

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 38/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2014 vp
Valmistunut

23.10.2014

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.2015

Vastaus
EV 248/2014 vp