HE 68/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
941/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2003 vp
Valmistunut

17.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2003 Päättynyt PTK 83/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2003

Vastaus
EV 42/2003 vp