Valtiopaivaasia HE 68/2005

HE 68/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1113/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1114/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki kuntoutusrahalain 32 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1115/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1116/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1118/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1119/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

4. Laki kuntoutusrahalain 32 §:n muuttamisesta

5. Laki tuloverolain muuttamisesta

6. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2005 vp
Valmistunut

10.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp sisältyvä 6. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 129/2005 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp sisältyvät 3. ja 4. lakiehdotus hylätään, että hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp sisältyvä 1. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 129/2005 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 1. lakiehdotukseksi ja että hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp sisältyvät 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. ja 8. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2005 vp
Valmistunut

20.10.2005

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 22/2005 vp
Valmistunut

04.10.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Keskeytetty PTK 119/2005 1
16.11.2005 Päättynyt PTK 120/2005 1 1
Päätös

Hallituksen esityksiin 68/2005 ja 129/2005 pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen 68/2005 sisältyvä 2., 5. ja 6. lakiehdotus, hallituksen esitykseen 129/2005 sisältyvä 2. lakiehdotus ja valiokunnan ehdottamat uudet 7. ja 8. lakiehdotus hyväksyttiin sekä hallituksen esitykseen 68/2005 sisältyvät 3. ja 4. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 68/2005 sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp sisältyvä 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 4 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​