Valtiopaivaasia HE 69/2009

HE 69/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1176/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2009 vp
Valmistunut

03.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2009 Päättynyt PTK 101/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 26
Päätös

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.2009

​​​​