HE 71/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

28.02.2014

Säädöskokoelma
952/2012
Sopimussarja
45/2013
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus nro 174 suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa 1993

Asetuksen voimaantulo

28.02.2014

Säädöskokoelma
333/2013
Sopimussarja
46/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus nro 174 suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa 1993

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Orsila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2012 Päättynyt PTK 74/2012
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2012 vp
Valmistunut

26.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 88/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2012

Vastaus
EV 79/2012 vp