Valtiopaivaasia HE 76/2000

HE 76/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

(SOCRATE-sopimus )

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

04.01.2001

Voimaantulo

03.02.2001

Säädöskokoelma
2/2001
Sopimussarja
5/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. SOCRATE-sopimus, joka koskee eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää

Asetuksen voimaantulo

03.02.2001

Säädöskokoelma
46/2001
Sopimussarja
6/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus

Asetuksen voimaantulo

03.02.2001

Säädöskokoelma
46/2001
Sopimussarja
6/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen ja Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. SOCRATE-sopimus, joka koskee eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää

2. Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kahiluoto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 9
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/2000 vp
Valmistunut

17.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Roomassa 16 päivänä marraskuuta 1998 Suomen tasavallan hallituksen ja Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän jäsenmaiden välillä tehdyn eurooppalaista puolustusmateriaalitutkimusta ja teknologiaa koskevan puitesopimuksen, että eduskunta hyväksyy 16 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn liitekirjeen mukaisesti Pariisissa 11 päivänä toukokuuta 1955 Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen soveltamisen siltä osin kuin sopimus liittyy Suomen tasavallan hallituksen ja Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän jäsenmaiden välillä tehdyn eurooppalaista puolustusmateriaalitutkimusta ja teknologiaa koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanoon, ja että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2000 vp
Valmistunut

19.09.2000

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2000 vp
Valmistunut

09.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2000 Päättynyt PTK 143/2000 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset, jotka koskevat sopimusten niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevaan puitesopimukseen samoin kuin Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen noudattamista koskevaan liitekirjeeseen, että puitesopimuksen ja liitekirjeen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000

​​​​