HE 76/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
811/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
812/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
813/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

2. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

3. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.06.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2013 Päättynyt PTK 76/2013
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/2013 vp
Valmistunut

18.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvät 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 30 §:n 4 momentti muutettuna seuraavasti, että hallituksen esitys HE 102/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2013 Päättynyt PTK 103/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 102/2013 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2013 Keskeytetty PTK 106/2013
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 76/2013 vp sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 102/2013 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2013

Vastaus
EV 123/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot