HE 79/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
734/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
735/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
736/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2004 Päättynyt PTK 53/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2004 vp
Valmistunut

01.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentti ja 16 § 4 momentin 3. kohta sekä 3. lakiehdotuksen 17 §:n 1 momentti muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2004 Päättynyt PTK 69/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2004

Vastaus
EV 77/2004 vp