HE 80/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

15.11.2009

Säädöskokoelma
829/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

15.11.2009

Säädöskokoelma
830/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki jätelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

15.11.2009

Säädöskokoelma
831/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta

2. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

3. Laki jätelain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2009 vp
Valmistunut

01.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 82/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2009 Päättynyt PTK 88/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.2009

Vastaus
EV 124/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot