HE 83/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
1131/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1999 vp
Valmistunut

13.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteeseen 111/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1999 Päättynyt PTK 75/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1999 Keskeytetty PTK 77/1999
22.10.1999 Päättynyt PTK 78/1999 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1999

Vastaus
EV 52/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot