HE 88/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1068/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1069/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1070/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1071/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1072/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1073/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1074/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1075/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki museolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1076/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1077/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

9. Laki museolain muuttamisesta

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2005 vp
Valmistunut

30.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 91/2005 vp ja LA 98/2005 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2005 vp
Valmistunut

08.11.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2005 vp
Valmistunut

12.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 4-16
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2005

Vastaus
EV 191/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot