Valtiopaivaasia HE 9/2005

HE 9/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
666/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 ja 11 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
667/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
668/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
669/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
670/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
671/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 ja 11 luvun muuttamisesta

3. Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta

5. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

6. Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2005 Päättynyt PTK 14/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 9/2005 vp sisältyvät 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 7/2005 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hallituksen esitykseen HE 9/2005 vp sisältyvät 1. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2005 Päättynyt PTK 70/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 7/2005 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005