HE 91/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
879/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
880/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
881/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
882/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

2) Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta

4) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1998 vp
Valmistunut

13.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1998 Päättynyt PTK 126/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1998 Päättynyt PTK 127/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1998

Vastaus
EV 124/1998 vp