Valtiopaivaasia HE 91/2011

HE 91/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tasavallan presidentin kansliasta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
100/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
101/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
102/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin kansliasta

2. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2011

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nieminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/2012 vp
Valmistunut

10.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2011 vp
Valmistunut

14.12.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2012 Päättynyt PTK 7/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2012 Päättynyt PTK 10/2012 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2012

Vastaus
EV 2/2012 vp

​​​​