Valtiopaivaasia HE 94/2005

HE 94/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
44/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
45/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
46/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
47/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
48/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
49/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
50/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
51/2006
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
52/2006
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
53/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
54/2006
Päätös

Hyväksytty

12. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
55/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

2. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

5. Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n 1 momentin muuttamisesta

6. Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta

7. Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta

8. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

9. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

10. Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta

11. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

12. Laki työsuojeluhallinnosta annetun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Suomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/2005 vp
Valmistunut

28.10.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2005 Päättynyt PTK 129/2005 20
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 37
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2005