HE 95/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1129/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1130/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

2. Laki sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Lepistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2003 vp
Valmistunut

13.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2003 Päättynyt PTK 96/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2003

Vastaus
EV 58/2003 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin