HE 96/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1321/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2006 vp
Valmistunut

20.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2006 Päättynyt PTK 113/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.2006

Vastaus
EV 142/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin