Valtiopaivaasia HE 99/2013

HE 99/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1136/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1137/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1138/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1139/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki koulutuksen korvaamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1140/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1141/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

5. Laki koulutuksen korvaamisesta

6. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2013 Päättynyt PTK 79/2013 11
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 10/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 1.-4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2013 Poistettu PTK 130/2013 14
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2013

​​​​