LA 161/2000 vp

Lakialoite: Työsopimuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Päätökset

1. Työsopimuslaki

Päätös

Hylätty

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki työaikalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki vuosilomalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12. Laki opintovapaalain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

14. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

15. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

16. Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

17. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

18. Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

19. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

20. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

21. Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

22. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

23. Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

24. Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

25. Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

26. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

27. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

28. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

29. Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

30. Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

31. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

32. Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

33. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Työsopimuslaki

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

3. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

8. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

10. Laki työaikalain muuttamisesta

11. Laki vuosilomalain muuttamisesta

12. Laki opintovapaalain muuttamisesta

13. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta

14. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

15. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

16. Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta

17. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

18. Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

19. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta

20. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

21. Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta

22. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

23. Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

24. Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta

25. Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta

26. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta

27. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta

28. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta

29. Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta

30. Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta

31. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

32. Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta

33. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Manninen, Hannes /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2000 Päättynyt PTK 135/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/2000 vp
Valmistunut

12.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-9., 11.-25. ja 30.-33. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 10. ja 26.-29. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 79/1999 vp, LA 84/1999 vp, LA 99/1999 vp, LA 77/2000 vp ja LA 161/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 94/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2000 Poistettu PTK 166/2000
14.12.2000 Päättynyt PTK 168/2000
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 157/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot