Valtiopaivaasia LJL 3/2011

LJL 3/2011 vp

Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Huomautus

Puhemiesneuvoston luettelo PNL 1/2011 vp

Asian aikaisempi käsittely eduskunnassa

Päätökset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2011

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
1112/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2011

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
1113/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Yksi käsittely

Käsittely
päättynyt

Lepäämään hyväksytyt lakiehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

2. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2011 Päättynyt PTK 32/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2011 vp
Valmistunut

12.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Yksi käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2011 Keskeytetty PTK 55/2011 1
21.10.2011 Päättynyt PTK 57/2011 1 1
Päätös

Lakiehdotukset, jotka eduskunta on käsitellyt perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisesti, hyväksyttiin mainitussa lainkohdassa säädetyllä määräenemmistöllä. Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 1 momentti

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.10.2011

Kirjelmä
EK 16/2011 vp

​​​​