​Vad beslutade lantdagen

Lantdagen behandlade sammanlagt femtio kejserliga nådiga propositioner. Det stora antalet berodde givetvis på att lantdagen inte varit församlad på över ett halvsekel.

Ett av de viktigaste resultaten av lantdagen 1863 var moderniseringen av landskommunernas förvaltning. Reformen innebar en överföring av den lokala självstyrelsen från församlingarna till kommunerna.

En annan viktig fråga var upphävandet av vissa ståndsprivilegier. Adeln avstod från sin hävdvunna ensamrätt att äga frälsejord med säterifrihet. Prästerskapet gav å sin sida upp indigenatsrätten (hemortsrätten), som gav de infödda prästerna och lärarna i respektive stift företräde till kyrkliga tjänster och ämbeten. Lösningen på brännvinsfrågan berörde i synnerhet bondeståndet, som tvingades ge upp sin rätt till husbehovsbränning. Reformen innebar starten för industriell brännvinstillverkning.

En annan mycket diskuterad fråga var tryckfriheten. I slutet av frihetstiden var tryckfriheten grundlagsskyddad, men 1829 utfärdade kejsaren en censurförordning som pålade pressen förhandscensur. Tack vare lantdagens ansträngningar slopades förhandscensuren. Den nya friheten blev dock kortvarig – censuren återinfördes endast några år efter införandet.

Kejsaren hade redan 1856 uppmanat senaten att föreslå åtgärder för att höja folkbildningen. Lantdagen beviljade nu medel för det nya folkskolesystem som tagits fram under ledning av Uno Cygnaeus. Det folkskoleväsende som byggdes upp var ett av de modernaste i världen och de finländska barnen fick utmärkta förutsättningar att inhämta grundläggande kunskaper och färdigheter på sitt eget språk.

Förteckning över kejsarens nådiga propositioner till ständerna vid lantdagen 1863–1864

Nr  1 Angående ogift qvinnas myndighet vid viss ålder.
Nr  2 Angående förändringar och tillägg vid allmänna lagens stadganden om förmyndarevård.
Nr  3 Om förebyggande af olämpliga förbehåll vid fastighetsköp och jordegendomars öfverdrifna betungande med sytning och andra besvär.
Nr  4 Angående upphäfvande af ridderskapet och adelns uteslutande rätt att ega frälsejord med säterifrihet.
Nr  5 Huru vid ansökning om lagfart å fast egendom förfaras skall, då sökanden ej kan fullt styrka sin företrädares åtkomst till egendomen.
Nr  6 Angående egostyckning och jordafsöndring å frälse- och skatte-hemman samt legoaftal om någon del af slika lägenheter.
Nr  7 Angående vattenledningar samt vattenverk.
Nr  8 Angående uppsåtlig misshandling av kreatur.
Nr  9 Angående ändring i vissa delar af allmänna lagens stadgande i 24 kapitlet Byggninga balken.
Nr  10 Angående jordegares skyldighet att emot ersättning upplåta mark för allmänt behof.
Nr  11 Angående anonyma eller aktie-bolag och tysta eller kommanditbolag.
Nr  12 Beträffande allmänna grunder för en ny brottmålslag.
Nr  13 Angående antagande af en författning om afskaffande af vissa härförinnan nyttjade straff och deras ersättande tillsvidare genom andra straffarter, samt af en förordning om verkställighet af frihetsstraff.
Nr  14 Angående ändring i nu gällande stadganden om kyrkoplikt och upphäfvande af den för vissa brott påbjudna afgift till kyrka
Nr  15 Om antagande af en förordning angående barnamord samt fosters fördrifvande och utsättande äfvensom ansvar för vissa fall af lägersmål.
Nr  16 Om antagande af en författning angående dråp, utan uppsåt att döda, och annan misshandel å person.
Nr  17 Om antagande af en författning angående envig.
Nr  18 Om antagande af en förordning angående falsk angifvelse och annan ärekränkning.
Nr  19 Angående behofvet af en fridlysningsstadga för landets jernvägar, kanaler och telegrafinrättningar.
Nr  20 Angående häradsnämndemäns antagande och aflöning.
Nr  21 Angående allmän tillåtelse till anställande af urtima ting i civila ärender och mindre brottmål.
Nr  22 Rörande det af en särskilt nedsatt komité utarbetade förslag till ny kyrkolag för de evangelisk-lutherska församlingarne i landet.
Nr  23 Angående upphäfvande av indigenatsrätten för läroståndet inom landet.
Nr  24 Angående grunderna för reglering av presterskapets aflöning i landets evangelisk-lutherska församlingar.
Nr  25 Angående sjölagen.
Nr  26 Angående kommunalförvaltningen på landet.
Nr  27 Angående reorganisation af städernas kommunalförvaltning.
Nr  28 Angående revision af författningarne om personella kronoutskyldernas belopp och grunderna för deras utgörande, samt om en allmän reglering af dessa utskylder
Nr  29 Angående salpetergärdens afskaffande
Nr  30 Om revision af författningarne angående kartasigillata afgiften.
Nr  31 Angående anslag till inrättande af folkskolor, till anläggande af nya kommunikationsanstalter samt särskilda andra allmännyttiga företag.
Nr  32 Angående styrelsen och förvaltningen av Finlands bank.
Nr  33 Om upptagande af statslån för att bereda de å donationsgodsen i Wiborgs län bosatte bönder utväg att tillösa sig sina åboende lägenheter.
Nr  34 Angående revision af den genom nådiga manifestet den 6 april 1840 stadgade omsättning af räntepersedlarna i landet.
Nr  35 Angående medel att förekomma de olägenheter, som förorsakas jordegare genom landbos tredska att afflytta.
Nr  36 Angående lindring i underdomares åliggande att till hofrätt insända renskrifna exemplar af sina domböcker.
Nr  37 Angående bestämmande huruvida och till hvilken del å allmän stat uppförde embets- och tjenstemän, hvilkas befattningar indragas, ega att derefter åtnjuta sina förra löneförmåner.
Nr  38 Angående tillverkning och försäljning af bränvin i Finland.
Nr  39 Om ändring af nu gällande lagstadganden rörande egofred.
Nr  40 Angående grunderna för en allmän författning om jagt och djurfång.
Nr  41 Angående fiskerinäringens upphjelpande samt befordrande af fiskens fortplantning uti insjöar och strömmar.
Nr  42 Angående lindring af jordegares skyldighet till hållskjutsning samt väg- och brobyggnad.
Nr  43 Angående utvidgad handels- och näringsfrihet.
Nr  44 Angående fri spanmålshandel.
Nr  45 Om nyttan och behofvet af enskilda banker med sedelutgifningsrätt samt angående vilkoren för inrättande af enskilda banker i allmänhet.
Nr  46 Angående särskilda förändringar af landets mått, mål och vigt.
Nr  47 Angående försvarslösa personer och deras behandling.
Nr  48 Angående legostadga för husbönder och tjenstehjon.
Nr  49 Angående garanti af det lån Hypotheksföreningen i landet kommer att å utrikes ort upptaga.
Nr  50 Om förordning angående tryckfrihet i Finland och om villkoren för dess begagnande.