Bild: Kejsar Alexander II förklarar 1863 års lantdag öppnad (R.W. Ekman, 1863-1865).

Demokratins framväxt 2

Borgå lantdag 1809

I samband med Napoleonkrigen anfölls Sverige av Ryssland och i freden mellan länderna 1809 anslöts till det ryska kejsardömet sex län i Finland, som i över 600 år hade hört till det svenska riket. Detta bekräftades också ceremoniellt vid Borgå lantdag den 28 mars 1809. Öppningen skedde i Borgå gymnasiums rikssal, varefter i turen stod en lantdagsgudstjänst i Borgå domkyrka. I sitt öppningstal i rikssalen konstaterade Rysslands kejsare Alexander I att ståndslantdagens sammankallande innebar en början på Finlands politiska existens. Han bekräftade också att Finland fick behålla sina svenska grundlagar.

Finlands inre autonomi stärktes av att dess ärenden föredrogs direkt för kejsaren av en i S:t Petersburg fungerande särskild ministerstatsekreterare. Därtill fick landet en egen administration med inhemska tjänstemän och eget budgetansvar. Genom dessa beslut blev Finland direkt underställd kejsaren och uppstod som ett från det övriga kejsardömet separat storfurstendöme, där de ryska ministrarna inte hade några maktbefogenheter.