7. Presidenten stadfäster den godkända lagen

    7. Presidenten stadfäster den godkända lagen

    Lagar som antagits av riksdagen stadfästs vid statsrådets allmänna sammanträde och presidentföredragningen. De nya lagarna publiceras i författningssamlingen, som finns både i tryckt form och på webben i författningsdatabasen Finlex.

    Presidenten kan också välja att inte stadfästa lagen. Då återsänds den till riksdagen. I den nya behandlingen måste lagen antas utan ändringar eller förkastas.

    Om riksdagen på nytt antar lagen, träder den i kraft utan stadfästelse. Om lagen inte antas, anses den ha förfallit.

    Nästa fas: 8. Förvaltningen genomför lagen och följer upp konsekvenserna