Ö 1/2013 rd

Medborgarinitiativ: Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen (MI 1/2013 rd)

Obs!

Initiativtagare: Kati Pulli, Godkända stödförklaringar: 69 381

Beslut

1. Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen

Beslut

Förkastats

???ÖsisaltyvatLakiehdotukset???

1. Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

08.03.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.04.2013 Avslutats PR 45/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 6/2013 rd
Klart

11.06.2013

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar lagförslaget i medborgarinitiativet.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.06.2013

Plenarprotokoll
PR 68/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.06.2013 Avförts PR 69/2013
13.06.2013 Avslutats PR 70/2013
Beslut

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.2013 Avbrutits PR 72/2013
19.06.2013 Avslutats PR 73/2013 65
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

26.06.2013

Skrivelse
RSk 19/2013 rd