Ö 1/2014 rd

Medborgarinitiativ: Ändring av lagen om energicertifikat för byggnader (MI 1/2014 rd)

Obs!

Initiativtagare: Kaija Liisa Savolainen, Godkända stödförklaringar: 62 211

Beslut

1. Lag om ändring av 9 § 2 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader

Beslut

Förkastats

???ÖsisaltyvatLakiehdotukset???

1. Lag om ändring av 9 § 2 mom. i lagen om energicertifikat för byggnader

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

23.04.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.04.2014 Avslutats PR 43/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 5/2014 rd
Klart

06.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar lagförslaget i medborgarinitiativet, förkastar lagmotionen och godkänner två uttalanden.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.06.2014

Plenarprotokoll
PR 63/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2014 Avslutats PR 64/2014
Beslut

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativet förkastas samt att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativet förkastas samt att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

23.06.2014

Skrivelse
RSk 18/2014 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden